BAN GIÁM HIỆU GỒM 2 ĐỒNG CHÍ:

1. Thạc sỹ QLGD, Cử nhân Tiếng Anh, cô giáo Chử Thị Hồng Yến, Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ nhà trường.

2. Cử nhân Văn học, cô giáo Đỗ Thị Kim Hoà, Phó hiệu trưởng, phó bí thư chi bộ nhà trường.

 

 

  1. Thạc sỹ QLGD, Cử nhân Tiếng Anh, cô giáo Chử Thị Hồng Yến

 

Họ và tên

Chử Thị Hồng Yến

Chức vụ

Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ.

Học hàm, học vị

Thạc sĩ

Điện thoại

0977207466

Email

yenchuhong74@gmail.com

 

 

  1. Cử nhân Văn học, cô giáo Đỗ Thị Kim Hoà

 

Họ và tên

Đỗ Thị Kim Hòa

Chức vụ

Phó Hiệu trưởng,  Phó Bí thư Chi bộ.

Học hàm, học vị

Cử nhân

Điện thoại

0388376865

Email

dothikimhoa1972@gmail.com