Nhà trường có 36 phòng học và 9 phòng học bộ môn. Khu hiệu bộ có 7 phòng hành chính gồm phòng Hiệu trưởng, phòng Phó Hiệu trưởng, Văn phòng, phòng họp giáo viên, phòng Công đoàn và phòng Bảo vệ, phòng Tham vấn, phòng Đón tiếp…; các phòng chức ...