CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC     Ngoài chương trình giáo dục bắt buộc của Bộ giáo dục quy đinh, nhà trường sẽ đa dạng hóa chương trình và các hoạt động dạy - học